MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN

MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 18.100.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 16.500.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.400.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 16.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 21.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 29.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 34.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 19.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 26.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.700.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC

Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.900.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.500.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 18.100.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.600.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.600.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.800.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.300.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 12.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 22.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 20.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 20.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 18.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 20.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 12.300.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG LG

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.900.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 15.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 12.600.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.800.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 15.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 15.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.000.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.700.000
Hết hàng
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.800.000
Hết hàng
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.800.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG CASPER

MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 12 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.200.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 12 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.400.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 12 năm cho máy nén Xuất xứ :… 5.900.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 5.400.000
MỚI 2024
Thương hiệu :   Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 12 năm cho máy nén Xuất xứ… 4.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 5.300.000
Thương hiệu :   Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 12 năm cho máy nén Xuất xứ… 5.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 12.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 4.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 5.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 5.900.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SAMSUNG

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.500.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.600.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.900.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG MITSUBISHI ELECTRIC

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 34.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 29.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 20.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 16.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 10.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 9.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.200.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG FUNIKI

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 13.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 4.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 5.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 9.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 12.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 5.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 6.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Malaysia Đơn vị tính : Chiếc 10.400.000

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG GREE

MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 18.900.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.400.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 7.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 17.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 5 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 13.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 11.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 8.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 6.100.000

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN

Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 32.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 30.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 42.600.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 38.900.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 33.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 25.600.000
-14%
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 21.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 37.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 31.700.000

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

Dòng điều hòa âm trần Panasonic 4HP S-3448PU3H inverter 1 chiều được sử dụng nguồn điện 3 pha và dung…
Máy lạnh âm trần Panasonic 3.5HP S30PU1H5 có thiết kế sang trọng, hiện đại và tối ưu diện tích sử… 29.500.000
Máy lạnh âm trần Panasonic 2.5HP S22PU1H5 là thương hiệu lớn đến từ Nhật bản và được thiết kế nhỏ… 23.500.000
-6%
Máy lạnh âm trần Panasonic 3HP S25PU1H5 là thương hiệu lớn nhập khẩu từ Malaysia. Với thiết kế tinh tế,… 25.200.000
Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 2HP CS-S18MB4ZW với 4 hướng thổi mang lại không gian thoải mái tới khắp…
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter 5HP S-3448PU3H được phủ lớp sơn màu trắng rất phù hợp cho mọi không… 42.750.000

MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.200.000
Dòng máy lạnh âm trần LG Inverter 2.5HP ZTNQ24GPLA0 có khả năng làm mát từ độ cao 4.2m với lưu… 26.200.000
Sở hữu thiết kế sang trọng với kiểu dáng âm trần tiết kiệm không gian, đồng thời làm lạnh nhanh… 28.950.000
Máy lạnh âm trần LG Inverter 4HP ATNQ36GNLE7 được sản xuất và nhập khẩu từ nhà máy ở Thái Lan,…
Máy lạnh âm trần LG Inverter 5HP ZTNQ48LMLAO - 4 hướng thổi được sản xuất tại Thái Lan. Sản phẩm…

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 68.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 65.300.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 62.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 60.100.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 55.250.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 57.800.000

Bảng báo giá vật tư đi kèm

ÂM ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH

THI CÔNG ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH ÂM TƯỜNG

Thi công ống đồng máy lạnh âm tường chuyên nghiệp giá rẻ

KHO MÁY LẠNH GIÁ GỐC – Đơn vị chuyên thi công ống đồng – thiết kế đường ống máy lạnh âm tường cho gia đình, căn hộ,công trình… v.v. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn với mức giá vừa phải nhất.

Hỗ trợ kĩ thuật : 0919 100 195

Đọc tiếp

DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH

SỮA CHỮA MÁY LẠNH

Sửa chữa máy lạnh tại nhà – Nhanh chóng, chuyên nghiệp, giá rẻ

KHO MÁY LẠNH GIÁ GỐC Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy lạnh uy tín với mọi khách hàng. Đáp ứng nhanh những nhu cầu về dịch vụ sửa máy lạnh, vệ sinh máy lạnh, bơm gas máy lạnh, lắp đặt máy lạnh… Bảo dưỡng – Sửa chữa – Lắp đặt máy lạnh – tại nhà & Cơ Quan có (VAT)

Hỗ trợ kĩ thuật : 0919 100 195

Danh mục:
Đọc tiếp

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH

LẮP ĐẶT MÁY LẠNH

Dịch vụ lắp đặt máy lạnh tại HCM chuyên nghiệp – nhanh chóng – giá rẻ

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tháo lắp, di dời & lắp đặt máy lạnh tại các Quận nội thành TPHCM. Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề chuyên môn cao, thi công và lắp đặt nhanh chóng nhiều loại máy lạnh khác nhau. Hỗ trợ nhanh tại nhà, báo giá trước khi làm. Tư vấn khách hàng vị trí lắp đặt và lựa chọn vật tư đúng kỹ thuật

Hỗ trợ kĩ thuật : 0919 100 195

Đọc tiếp

kinh nghiệm của chúng tôi